ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - stacja kontroli pojazdów i napraw


Tuchola, dnia 20 maja 2010r.
STAROSTA TUCHOLSKI
     ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
      BD-7351/Lub/43/10
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


 
z a w i a d a m i a m
 
 
iż, w dniu 07 maja 2010r. na wniosek Pana Józefa Pilarskiego, prowadzącego firmę HURT DETAL Józef Pilarski, ul. Wincentego Witosa 1b, 89-526 LUBIEWO, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę budynku magazynu ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia stacji kontroli pojazdów i napraw, na terenie działek nr ewid. 109/4, 109/5 i 109/6 w Lubiewie przy ul. Wincentego Witosa 1b wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej i urządzeniami budowlanymi.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie      7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 102, (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
                                  
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska  w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
           
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (10 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (10 czerwca 2010, 10:41:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2886