Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - hala prod-mag Zakładu Przetwórstwa Rybnego KamienicaTuchola, dnia 10 czerwca 2010r.
 
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Gost/16/10
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 17 maja 2010r. na wniosek Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowach Spółka zo.o., ul. Stawowa 1, 89-606 Charzykowy, reprezentowanego przez pełnomocnika (na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14 maja 2010r.) Pana Jana Belzerowskiego z firmy Pracownia Projektowa inż. Jan Belzerowski, ul. Świętopełka 8/3, 89-620 Chojnice, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku hali produkcyjno – magazynowej Zakładu Przetwórstwa Rybnego na terenie działki nr ewid. 510/8 położonej w miejscowości Kamienica, gmina Gostycyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą: separatorem tłuszczów i zbiornikiem uśredniającym, przepompownią ścieków, zbiornikiem przeciwpożarowym, zbiornikiem na solankę, dwoma zjazdami z drogi powiatowej (działki nr ewid. 513/1), przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacyjnym, przyłączem energetycznym zalicznikowym. Trasa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przebiegać będzie działkami nr ewid. 510/8, 513/1, 519/144.
     Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 052 5590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (11 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (11 czerwca 2010, 11:17:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3006