Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej 1015C Tuchola – Tleń


-------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 26 sierpnia 2010r.
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Tuch/146/10
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008, nr 193, poz. 1194
z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia     7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 19 lipca 2009r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi powiatowej 1015C Tuchola – Tleń na odcinku od km 0+000 do km 21+755 – granica powiatu tucholskiego. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej wraz z przyległymi poboczami i chodnikami, odtworzenie istniejących zatok autobusowych, zjazdów gospodarczych i skrzyżowań oraz udrożnienie rowów i przepustów związanych z odwodnieniem drogi. Niniejsza przebudowa obejmuje również takie prace jak wykonanie w obszarach zabudowanych oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, parkingów, ciągów pieszo – rowerowych, a także na całym odcinku nowej ścieżki rowerowej.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102, w dniach pracy Urzędu w godzinach od 800 do 1500 (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (2 września 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (2 września 2010, 12:19:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2794