Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania rozbudowa drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk


---------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 15 września 2010r.
 
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Śl/54/10
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008, nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 24 sierpnia 2010r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.
       Zakres prac obejmuję rozbudowę drogi – jezdnia bitumiczna z obustronnymi poszerzeniami jezdni do szerokości 6m, pobocza gruntowe, ciągi pieszo – rowerowe, zatoki autobusowe, chodniki i zjazdy na działki.
        Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102, w dniach pracy Urzędu w godzinach od 800 do 1500 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718).
        Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (16 września 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (16 września 2010, 09:31:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2096