Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej Nr 1009C na odcinku Raciąż-Tuchola (odcinek Stobno-Tuchola)

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Tuchola, dnia 17 września 2010r.
  Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Tuch/161/10
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
         Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008, nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
         że w dniu 19 sierpnia 2010r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowa drogi powiatowej Nr 1009C na odcinku Raciąż-Tuchola, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego (odcinek Stobno-Tuchola).
         Zakres prac obejmuje: budowę ciągów pieszo-rowerowych w obszarach zabudowanych, niezabudowanych oraz leśnych, budowę zjazdów do dróg gruntowych i do posesji indywidualnych oraz budowę zatok autobusowych.
 
         Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102, w dniach pracy Urzędu w godzinach od 800 do 1500 (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
        Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (21 września 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (21 września 2010, 15:03:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2287