Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma wiatrowa Kiełpin


________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 13 grudnia 2010r.
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD-7351/Tuch/208/10
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 19 listopada 2010r. na wniosek Nowa Energia Spółka zo.o., ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia, reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa aktem notarialnym - repertorium A nr 5417/2009 przez Pana Macieja Wiśniewskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej Tuchola – trzech wolnostojących turbin VESTAS V90 na terenie działek nr ewid. 608 i 651 położonych w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola wraz ze zjazdem z drogi gminnej (działka nr ewid. 652), kablem światłowodowym, podziemną linią elektroenergetyczną SN. Trasa linii SN przebiegać będzie działkami nr ewid. 608, 651, 667, 1580/1, 578, 565/1, 565/2, 627/3, 627/2, 1392/10, 1403, 1402/10, 1402/9, 1402/3, 1404/5, 1407/8, 1408/2, 1414/2, 1438/6, 1480/6, 1481/4, 1482/3, 1470/1, 1483/5, 1483/35, 1483/40.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 oraz art. 73 §1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, iż w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma można się zapoznać w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek, tel. 525590718), z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów, przed wydaniem decyzji, która po upływie wyżej wymienionego terminu zostanie wydana. 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (14 grudnia 2010)
Opublikował: Wojciech Kujawa (14 grudnia 2010, 13:09:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3218