ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania-budowa budynku usługowego – Centrum Logistyczne Opon „Goodyear”


------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 20 września 2011r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.TUCH.158.2011
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 
z a w i a d a m i a m
 
iż, w dniu 26 sierpnia 2011r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JARYŚ” Ryszard Szulczyński, ul. Cegielniana 7A, 89-500 Tuchola, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku usługowego – Centrum Logistyczne Opon „Goodyear” wraz ze stanowiskiem kontroli pojazdów i stanowiskami wymiany ogumienia oraz urządzeń budowlanym z tym związanych, na działkach nr ewid. 3854, 1504/13, 1504/18 i 2280/3, położonych w Tucholi.
 
Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 §1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 102 w godz. Pracy Urzędu (8-15), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy, (osoba prowadząca sprawę –Krystyna Szerszyń, Wojciech Kujawa, tel. 52 5590-731, -718).
 
Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.
           
  
 
 
   

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (20 września 2011)
Opublikował: Wojciech Kujawa (20 września 2011, 12:10:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2486