OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowy obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola-Tleń


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 22 listopada 2011r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.92.2011
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  budowy
obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km19+750,00 do km 21+755,00 długości 2,005km
 
     Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4        i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.    z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 19+750,00 do km 21+755,00 długości 2,005km – granice powiatu tucholskiego. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej wraz z przyległymi poboczami i chodnikami, odtworzenie istniejących zatok autobusowych, zjazdów gospodarczych i skrzyżowań oraz udrożnienie rowów i przepustów związanych  z odwodnieniem drogi. Przebudowa obejmuje  wykonanie w obszarach zabudowanych oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżki rowerowej.
 
     Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112 (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 052 5590754 ).
     Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (25 listopada 2011)
Opublikował: Wojciech Kujawa (25 listopada 2011, 14:37:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2231