Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gostycyn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 06 września 2012r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.GOST.36.2012
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); 

z a w i a d a m i a m
      
iż, w dniu 05 września 2012r. na wniosek Gminy Gostycyn, ul. Bydgoska 8,
89-520 Gostycyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę
i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, usytuowanej na terenie działki nr ewid. 598/1 położonej w Gostycynie.
Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 §1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 101 w godz. Pracy Urzędu (8-15), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy, (osoba prowadząca sprawę – Krystyna Szerszyń, tel. 52 5590731). Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (6 września 2012)
Opublikował: Wojciech Kujawa (6 września 2012, 10:13:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3171