Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę targowiska gminnego na terenie działek o nr ewid. 1258 i 240/7 położonych w Śliwicach


-----------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 08 listopada  2012r.
 
STAROSTA TUCHOLSKI
      ul. Pocztowa 7
    89-500 Tuchola
 
 BD.6740.ŚL.57.2012
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam
 
            że w dniu 05 października 2012r. na wniosek Gminy Śliwice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu  na budowę  targowiska gminnego na terenie działek o nr ewid. 1258 i 240/7 położonych w Śliwicach.
            Stosownie do treści art. 10 oraz art.73 § 1 kpa w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, strona może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Referat Budownictwa,                     ul. Pocztowa 7, I piętro pokój nr 112 w godz. 730-1530, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy /osoba prowadząca sprawę Danuta Dembek, tel. 52 5590754/.
            Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody                 i materiały. Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska                          w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
           

Otrzymują
:
1. Gmina Śliwice
    ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice
2. Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
    ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola
3. właściciele sąsiednich działek
    poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń UG Śliwice
    oraz w bip Starostwa Powiatowego w Tucholi.
4.  a/a
 

Do wiadomości :
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7B, 89-500 TUCHOLA
 
DD/DD

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (14 listopada 2012)
Opublikował: Wojciech Kujawa (14 listopada 2012, 07:39:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2123