Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa orczykowego wyciągu narciarskiego o długości 140.0m z budynkiem stacji górnej, na terenie działki nr ewid. 187/2 położonej w obrębie geodezyjnym Legbąd, gmina Tuchola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 14 listopada 2012r.
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.TUCH.189.2012
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

z a w i a d a m i a m
 
że w dniu 17 października 2012r. na wniosek „DREW - KON” Spółki z o.o., Brody 2A, 89-504 Legbąd, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Mirosława Knakowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę orczykowego wyciągu narciarskiego o długości 140.0m z budynkiem stacji górnej, na terenie działki nr ewid. 187/2 położonej w obrębie geodezyjnym Legbąd, gmina Tuchola wraz z urządzeniami budowlanymi: instalacją naśnieżającą, instalacją oświetleniową, przyłączem energetycznym, w ramach rozbudowy istniejącego ośrodka wypoczynkowego „Zajazd Fojutowo”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (14 listopada 2012)
Opublikował: Wojciech Kujawa (14 listopada 2012, 14:18:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2792