OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowy obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 0+000,00 do km 19+750,00 długości 19,750 km - część I-------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 12 grudnia  2012r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.83.2012
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  budowy
obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 0+000,00 do km 19+750,00  długości 19,750 km  - część I
 
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 0+000,00 do km 19+750,00 długości 19,750km – część I. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej wraz z przyległymi poboczami i chodnikami, odtworzenie istniejących zatok autobusowych, zjazdów gospodarczych i skrzyżowań oraz udrożnienie rowów i przepustów związanych z odwodnieniem drogi. Przebudowa obejmuje  wykonanie w obszarach zabudowanych oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżki rowerowej.                             
 Trasa inwestycji prowadzić będzie działkami o nr ewid.:
miasto Tuchola: 397/2, 627/1, 627/2, 627/3, 573*, 627/7, 627/4, 627/5, 627/6;
obręb Kiełpin gm. Tuchola: 765/2;
obręb Zalesie, gmina Cekcyn: 537, 536, 726/3, 6153*, 6187/4, 492, 574, 6152/2*, 562, 255, 246/7, 248/4, 272/1*, 273*, 254/4*, 667, 6219/1*, 6209*, 6239/1*, 6213/6*;
obręb Lisiny, gm. Śliwice: 49/1, 5164/3*, 29;
obręb Małe Gacno, gm. Cekcyn: 183*, 184, 185*, 187, 309/3, 309/1, 315;
obręb Trzebciny: 44/4.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112 (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 052 5590754 ).
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego                       w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (17 grudnia 2012)
Opublikował: Wojciech Kujawa (17 grudnia 2012, 15:29:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2926