Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zmiana mojej decyzji, znak BD.6740.TUCH.158.2011 z dnia 18 października 2011r., budowa budynku usługowego – Centrum Logistyczne Opon „Goodyear”, na dz. nr ewid. 3859 poł. w Tucholi

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 10 kwietnia 2013r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
 
    BD.6740.TUCH.49.2013
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 267)


 
z a w i a d a m i a m
 
 
iż, w dniu 08 marca 2013r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JARYŚ” Ryszard Szulczyński, ul. Cegielniana 7A, 89-500 Tuchola, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany mojej decyzji, znak BD.6740.TUCH.158.2011 z dnia 18 października 2011r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku usługowego – Centrum Logistyczne Opon „Goodyear” wraz ze stanowiskiem kontroli pojazdów i stanowiskami wymiany ogumienia oraz urządzeń budowlanym z tym związanych, na dz. nr ewid. 3859 poł. w Tucholi.
 
Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 §1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 101-102 w godz. Pracy Urzędu (8-15), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy.
 
Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.
            
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe –JARYŚ-
    Ryszard Szulczyński
    ul. Cegielniana 7a, 89-500 Tuchola
2. pozostałe strony postępowania
   (dane adresowe znajdują się w aktach sprawy)
3. a/a
 
Do wiadomości :
1.  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7b, 89-500 TUCHOLA
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (17 kwietnia 2013)
Opublikował: Wojciech Kujawa (17 kwietnia 2013, 13:58:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2407