Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 010327C – Łosiny-Kowalskie Błota


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 06 września 2013r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.CEKC.81.2013
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz.687) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 05 września 2013r. na wniosek Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 010327C – Łosiny-Kowalskie Błota oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.
Zakres prac obejmuje: rozbudowę istniejącej drogi gminnej, przebudowę uzbrojenia podziemnego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących kabli i przestawienie szafek energetycznych oraz przebudowę  kolidujących hydrantów naziemnych.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, pokój nr 101-102, w dniach pracy Urzędu w godzinach od 800 do 1500 (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
 
 
Otrzymują:
1. Gmina Cekcyn
    ul. Szkolna 2, 89-511 CEKCYN
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
    ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
3. Powiat Tucholski
    ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
4. Pozostałe strony postępowania wg załącznika nr 1 (w aktach sprawy)
5. a/a
 
 
Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
   ul. Pocztowa 7B, 89-500 Tuchola

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (6 września 2013)
Opublikował: Wojciech Kujawa (6 września 2013, 15:06:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2105