ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa targowiska gminnego wraz z budynkiem sanitarnym i przyłączami: wodociągowym kanalizacyjnym i elektrycznym na działce o nr ewid. 626/14 przy ul. Szkolnej w miejscowości Śliwice.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 23 października 2013r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
    BD.6740.ŚL.66.2013
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 267)

 
z a w i a d a m i a m
 
 
iż, na wniosek Gminy Śliwice, ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę targowiska gminnego wraz z budynkiem sanitarnym i przyłączami:  wodociągowym kanalizacyjnym  i elektrycznym na działce o nr ewid. 626/14 przy ul. Szkolnej w miejscowości Śliwice.
            Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 101-102 w godz. Pracy Urzędu (8-15) - tel. 52 5590718, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy.
               
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.
          

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (14 listopada 2013)
Opublikował: Wojciech Kujawa (14 listopada 2013, 14:23:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2021