ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania-budowa wolnostojących modułów słonecznych (fotowoltaicznych) w obiekcie Mała Elektrownia Słoneczna „ZIELONKA”, na terenie działki o nr ewid. 213/9 w miejscowości Zielona Łąka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 20 listopada 2013r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.TUCH.181.2013
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 267), oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 14 października 2013r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 17 października 2013r.) na wniosek ENDICO Spółki z o.o., ul. Jana Pawła II/33, 58-506 Jelenia Góra, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Pilińskiego z firmy FreeLight Polska Spółki z o.o., ul. Źródlana 72i, Falenty Duże, 05-090 Raszyn, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wolnostojących modułów słonecznych (fotowoltaicznych) w obiekcie Mała Elektrownia Słoneczna „ZIELONKA”, na terenie działki o nr ewid. 213/9 położonej w miejscowości Zielona Łąka, obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 
 
 
Otrzymują:
1. ENDICO Spółka z o.o., ul. Jana Pawła II/33, 58-506 Jelenia Góra
    reprezentowana przez pełnomocnika Pana Macieja Pilińskiego
    z firmy FreeLight Polska Spółka z o.o.
    ul. Źródlana 72i, Falenty Duże, 05-090 Raszyn
2. Nadleśnictwo Woziwoda
    Woziwoda 3, 89-504 Legbąd
3. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
    ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
5. a/a
 
Do wiadomości:
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7B, 89-500 Tuchola
 
KSz/WK

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (20 listopada 2013)
Opublikował: Wojciech Kujawa (29 listopada 2013, 14:43:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2446