Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania - budowa budynku administracyjnego komendy powiatowej policji, na terenie działek nr ewid. 2112/1, 2113/17 położonych przy ulicy Dworcowej w Tucholi

____________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 14 stycznia 2014r.
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.TUCH.2.2014
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 10 grudnia 2013r. na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz, reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16 lipca 2013r. przez Pana Krzysztofa Janus z firmy „Krzysztof Janus ARCHIMEDIA-Pracownia Architektoniczna-Architekci&Inżynierowie”, ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku administracyjnego komendy powiatowej policji, na terenie działek nr ewid. 2112/1, 2113/17 położonych przy ulicy Dworcowej w Tucholi wraz z przyłączem cieplnym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji deszczowej, drenażem, przebudową przyłącza wodociągowego, złączem kablowym zasilania rezerwowego, kanalizacją telekomunikacyjną 2- otworową wraz ze studniami, indywidualnym zjazdem z drogi gminnej nr 010725C (ul. Dworcowa, działka nr ewid. 2110/7), wewnętrznymi drogami dojazdowymi, placem manewrowym o wymiarach 20mx20m dla samochodów straży pożarnej, parkingami dla samochodów osobowych interesantów ora pracowników, zadaszoną wiatą śmietnikową, masztem radiowym o wysokości 21m (wraz z urządzeniami nadawczo- odbiorczymi), zadaszonymi kojcami z budami dla psów (3 sztuki), ogrodzeniem zewnętrznym w postaci płotu ażurowego oraz muru pełnego z płyt betonowych, murkami oporowymi, ścianą oddzielenia pożarowego od strony południowo- zachodniej (mur pełny z płyt betonowych), kontenerem na agregat prądotwórczy wraz z wydzieleniem ścianami oddzielenia przeciwpożarowego (mur pełny z płyt betonowych), urządzeniem terenów zielonych (nawierzchni trawiastych), wykonaniem utwardzeń terenu w formie chodników z płyt betonowych oraz płyt ażurowych, ustawieniem elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery /4 sztuki/, maszty flagowe /3 sztuki/, pylon przy wejściu pieszym na działkę od strony ulicy Dworcowej, kosze na śmieci, latarniami oświetlenia zewnętrznego).   
Trasa przyłącza wodociągowego przebiegać będzie działkami nr ewid. 2113/17, 2110/7. Trasa przyłącza kanalizacji deszczowej przebiegać będzie działkami nr ewid. 2113/17, 2110/7, 2112/1.  
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (15 stycznia 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (15 stycznia 2014, 14:30:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2394