Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa budynku warsztatu samochodowego trzystanowiskowego z zapleczem socjalnym i biurowym, na działce o nr ewid. 1617/19 położonej przy ulicy Plaskosz, gmina Tuchola

________________________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U z 2013r. poz.1409) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz.267);
 
zawiadamiam
 
że w dniu 23 stycznia 2014r. na wniosek Państwa Haliny i Marka Rzepińskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku warsztatu samochodowego trzystanowiskowego z zapleczem socjalnym i biurowym  na działce o nr ewid. 1617/19 położonej przy ulicy Plaskosz, gmina Tuchola wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i centralnego ogrzewania.              
Nawiązując do powyższego strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Referat Budownictwa,  ul. Pocztowa 7, I piętro pokój nr 112 w godz. 730-1530, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy /osoba prowadząca sprawę Danuta Dembek, tel. 52 5590754/.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały. Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (3 lutego 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (3 lutego 2014, 14:50:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1696