Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, obejmującą rozbudowę i przebudowę składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola.

___________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 15 kwietnia 2014r.
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.TUCH.82.2014
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 09 kwietnia 2014r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 10 kwietnia 2014r.) na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółki z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Panią Małgorzat Oller, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zawierającego istotne odstępstwa i wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, obejmującą rozbudowę i przebudowę składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola, na terenie działek nr ewid. 562, 564, 565/1, 566/1, 566/3 i 558/5 położonych w Bladowie, gmina Tuchola, zmienionego moją decyzją znak BD.6740.TUCH.19.2014 z dnia 24 stycznia 2014r.
Zmiana dotyczy planowanej zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na potrzeby zakładu unieszkodliwiania odpadów- w tym dla unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 525590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (15 kwietnia 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (15 kwietnia 2014, 15:13:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2046