Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, obejmującą rozbudowę i przebudowę składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 20 maja 2014r.
Starosta Tucholski
 ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
   
BD.6740.TUCH.82.2014
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.);

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 20 maja 2014r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.82.2014 zatwierdzającej projekt budowlany zawierający istotne odstępstwa i udzielającej Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Spółce z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, reprezentowanemu przez Prezesa Zarządu Panią Małgorzatę Oller, zmiany pozwolenia na budowę, obejmującą rozbudowę i przebudowę składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola, na terenie działek nr ewid. 562, 564, 565/1, 566/1, 566/3 i 558/5 położonych w Bladowie, gmina Tuchola, zmienionego moją decyzją znak BD.6740.TUCH.19.2014 z dnia 24 stycznia 2014r.
Zmiana dotyczy planowanej zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na potrzeby zakładu unieszkodliwiania odpadów - w tym dla unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek, tel. 52 5590754).
 
KSz/MŚ

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (20 maja 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (20 maja 2014, 08:23:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1257