Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku warsztatowego (warsztat naprawy elektroniki samochodowej) z częścią mieszkalną, na terenie działki nr ewid. 1480/1 położonej przy ulicy Cegielnianej w Tucholi

___________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 22 maja 2014r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.TUCH.110.2014
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.);

z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 21 maja 2014r. na wniosek Pani Natalii Szyngwelskiej, ul. Tucholczyka 10, 89-500 Tuchola i Pana Damiana Szyngwelskiego, ul. Obrońców Polskości 16, 89-500 Tuchola, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku warsztatowego (warsztat naprawy elektroniki samochodowej) z częścią mieszkalną, na terenie działki nr ewid. 1480/1 położonej przy ulicy Cegielnianej w Tucholi wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej z biologiczną przydomową oczyszczalnią ścieków (ścieki bytowe z części mieszkalnej), instalacją kanalizacji sanitarnej z separatorem substancji ropopochodnych oraz szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe (ścieki technologiczne z części warsztatowej). Obsługa komunikacyjna z drogi publicznej nr 010715C (ul. Cegielniana) poprzez działkę nr ewid. 1438/10 (droga wewnętrzna stanowiąca własność gminy Tuchola) projektowanym zjazdem (na drogę wewnętrzną 1438/10). 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590754).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (22 maja 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (22 maja 2014, 14:30:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2270