ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku magazynowego, na działce nr ewid. 1921/1 przy ul. Polnej 1 w Cekcynie – na budynek magazynowo-handlowy


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 10 czerwca 2014r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.40.2014


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
 
iż, na wniosek „ENERGOTECH” Józef Szulc, Justyna Szulc Spółki Jawnej, ul. Leśna 11A, 89-511 Cekcyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku magazynowego, na działce nr ewid. 1921/1 przy ul. Polnej 1 w Cekcynie – na budynek magazynowo-handlowy.
            Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 101, 102, 112 w godz. Pracy Urzędu (8-15), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy /art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)/.
               
   Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.
           
 
   
 
Otrzymują:
1. Pan Józef Szulc
    „ENERGOTECH” Józef Szulc, Justyna Szulc Spółka Jawna
    z siedzibą: ul. Leśna 11A, 89-511 Cekcyn
2. Pani Marta Szulc
    „ENERGOTECH” Józef Szulc, Justyna Szulc Spółka Jawna
    z siedzibą: ul. Leśna 11A, 89-511 Cekcyn
3. pozostałe strony postępowania administracyjnego
    i ich dane adresowe /w aktach sprawy/

 
 KSz/WK

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (16 czerwca 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (16 czerwca 2014, 12:34:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1749