ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania o pozwoleniu na budowę komory suszarnianej WDA-50 wraz z instalacją wodociągową, energetyczną zalicznikową oraz instalacją skroplin, na działce nr ewid. 789/5 w Bruchniewo, gmina Lubiewo.


____________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 12 czerwca 2014r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.LUB.27.2014
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m
 
 
iż, na wniosek Toruńskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego S.A., ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę komory suszarnianej WDA-50 wraz z instalacją wodociągową, energetyczną zalicznikową oraz instalacją skroplin, na działce nr ewid. 789/5 w Bruchniewo, gmina Lubiewo.

            Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia/ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 101, 102, 112 w godz. Pracy Urzędu (8-15), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy /art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)/.
               
       Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.
           
 
   
 
Otrzymują:
1. Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.
    ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń
2. Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.
    Zakład Przemysłu Drzewnego w Bruchniewie
    89-526 Lubiewo
3. a/a
 
Do wiadomości :
1.  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7b, 89-500 TUCHOLA
 
 
 KSz/WK

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (16 czerwca 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (16 czerwca 2014, 13:06:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1529