Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010347C w miejscowości Cekcyn


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 26 czerwca 2014r.
 
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.CEKC.42.2014
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 10 czerwca 2014r. na wniosek Gminy Cekcyn ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na  rozbudowie drogi gminnej nr 010347C w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn miedzy jeziorami Wielkie i Małe Skąpe wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.
Trasa inwestycji  drogowej prowadzić będzie działkami o nr ewid.: 106/20, 106/6, 80/1, 94/15, 79/4* i 94/18* i dz. o nr ewid. 132/7, 132/2, 75  do czasowego zajęcia dla powiązania z drogami publicznymi położnymi w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
Trasa  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej prowadzić będzie działkami o nr ewid.: 106/19, 79/3, 103/5, 1913/3, 1913/2, 1913/6, 1913/5, 106/10 i 94/19 położonymi w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
        Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112 w dniach pracy Urzędu w godzinach od 730 do 1530 (osoba prowadząca sprawę – Danuta Dembek, tel. 52 5590754).
      Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
Otrzymują:
1. Gmina Cekcyn
    ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn
2. Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody
     Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- w miejscu
3. pozostałe strony postępowania wg załącznika nr 1 ( w aktach sprawy)
4. a/a
 
Do wiadomości:
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
* - działki, które  w całości zajęte będą pod drogę

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (30 czerwca 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (30 czerwca 2014, 09:08:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1339