Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowlanego zawierającego istotne odstępstwa - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - rozbudowę drogi gminnej Nr 010327C Łosiny-Kowalskie Błota

___________________________________________________________________________________________

Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.47.2014
OBWIESZCZENIE

Starosta Tucholski zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowlanego zawierającego istotne odstąpienie od mojej decyzji  Nr CEKC.81.2013 z dnia 30 września 2013r. - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę  drogi gminnej Nr 010327C Łosiny – Kowalskie Błota, na terenie działek nr ewid. 807, 808, 263/2, 282/8, 805, 806, 802, 803, 268/2, 298/2, 306/2, 449/2, 294/2, 299/2, 613/2, 615/4, 293/8, 342/2, 293/10, 341/2, 448/2, 607/2, 607/3, 608/2, 296/2, 297/2, 454/2, 295/8, 292/2, 774/2, 295/6, 291/2, 293/12, 725/2, 562, 383/10, 307, 610/2, 761, 610/4, 279, 447, 290/17, położonych  w obrębie geodezyjnym Zalesie, gmina Cekcyn, Powiat Tucholski.
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c , art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 687 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art.61 § 4    ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz.1409 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowlanego zawierającego istotne odstąpienie od mojej decyzji  Nr CEKC.81.2013 z dnia 30 września 2013r. - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę  drogi gminnej Nr 010327C Łosiny – Kowalskie Błota, na terenie działek nr ewid. 807, 808, 263/2, 282/8, 805, 806, 802, 803, 268/2, 298/2, 306/2, 449/2, 294/2, 299/2, 613/2, 615/4, 293/8, 342/2, 293/10, 341/2, 448/2, 607/2, 607/3, 608/2, 296/2, 297/2, 454/2, 295/8, 292/2, 774/2, 295/6, 291/2, 293/12, 725/2, 562, 383/10, 307, 610/2, 761, 610/4, 279, 447, 290/17, położonych  w obrębie geodezyjnym Zalesie, gmina Cekcyn, Powiat Tucholski.
 
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczy:
1. rozbiórki istniejącego słupa energetycznego, w celu poszerzenia jezdni na działce o nr ewid. 447 i budowa nowego słupa energetycznego z przyłączem na działce o nr ewid. 436 oraz poszerzenie jezdni  na odcinku od km 1+ 793,17 do km 1+ 834,75, w miejscowości Kowalskie Błota, obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn;
2. budowa dwóch dodatkowych słupów z lampami oświetleniowymi ulicznymi, szafką oświetlenia i kablem energetycznym na działce o nr ewid. 447 położonej w miejscowości Kowalskie Błota obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn.

Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, I piętro pokój nr 112 (osoba prowadząca sprawę Danuta Dembek tel. 525590754), w terminie czternastu dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (18 lipca 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (18 lipca 2014, 14:12:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1430