ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania-przebudowa rowu melioracji szczegółowej R-50 oraz budowa zbiornika filtracyjno -retencyjnego, na działkach o nr ewid. 339/10, 337/1, 34/4, 328/3 i 490/4 położonych w miejscowości Gostycyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia  13 sierpnia 2014r.
 
STAROSTA TUCHOLSKI
     ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 BD.6740.GOST.34.2014
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz.267), art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U z 2013, poz.1409 z późn. zm.);
 
zawiadamiam
 
że w dniu 16 lipca 2014r. na wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Gostycynie ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę rowu melioracji szczegółowej R-50 oraz budowę zbiornika filtracyjno -retencyjnego, na działkach o nr ewid. 339/10, 337/1, 34/4, 328/3 i 490/4 położonych w miejscowości Gostycyn, w ramach zadania pod nazwą: zabezpieczenie i zachowanie obszaru objętego szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól, łąk i dróg do koryta rzeki Kamionki.
          Nawiązując do powyższego strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Referat Budownictwa,  ul. Pocztowa 7, I piętro pokój nr 112 w godz. 730-1530, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy /osoba prowadząca sprawę Danuta Dembek, tel. 52 5590754, Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718/.
            Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały. Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
           
Otrzymują:
1. Gmina Gostycyn
     ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn
2.   wszyscy wg załącznika nr 1 do zawiadomienia    
3. a/a      
 
Do wiadomości :
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7B, 89-500 TUCHOLA
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (14 sierpnia 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (14 sierpnia 2014, 12:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1094