OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu rozbudowy drogi gminnej nr 010302C Zalesie-Stary Sumin

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 01 września 2014r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.53.2014
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu rozbudowy drogi gminnej nr 010302C Zalesie-Stary Sumin
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że na wniosek Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010302C Zalesie-Stary Sumin oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny.
            Zakres prac obejmuje:
- rozbudowę drogi polegającą na przebudowie istniejącej jezdni gruntowej na jezdnię o nawierzchni utwardzonej bitumicznie o szerokości 5,0m (na łukach poziomych 5,0m-7,0m) z obustronnym poboczem o szerokości 0,75m,
- na terenach zabudowanych budowę chodnika o szerokości 2,0m-1,5m,
- na posesje oraz pola uprawne budowę zjazdów utwardzonych z kostki betonowej. Pod zjazdami do posesji i pól uprawnych zaprojektowano przepusty drogowe o średnicy 400mm ze  ściankami czołowymi,
- przebudowę istniejącego przepustu na rzecze Rakówka,
- przebudowę pozostałych przepustów znajdujących się w odcinku rozbudowywanej drogi,
- budowę dwóch zatok autobusowych w miejscowości Zamarte,
- przebudowę drogi  powiatowej na odcinku 118m w związku ze zmianą ukształtowania pionowego,
- budowę odwodnienia (rowy przydrożne, rowy przydrożne odparowujące, ściek betonowy prefabrykowany, ściek skarpowy, wpust deszczowy), 
- przebudowę istniejącego kabla elektroenergetycznego kolidującego z rozbudową drogi,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją.   
 
Realizacja inwestycji na terenie działek (x/x* - działka powstała w wyniku podziału):
-Działki drogowe:
Obręb 0007: 143/3, 225/3, 292/1
Obręb 0014: 18, 7
-Działki pod poszerzenie pasa drogowego przejęte w całości:
Obręb 0007: 272/1, 273/1, 243/3, 142/10, 142/7
-Działki pod poszerzenie pasa drogowego do podziału:
Obręb 0007: 142/12*, 142/14*, 226/1*, 227/1*, 231/1*, 234/1*, 236/2*, 243/5*, 257/10*, 254/3*, 257/9*, 257/8*, 254/5*, 326/1, 266/1*, 276/1*, 282/1*, 283/1*, 281/1*, 286/1*, 289/1*, 288/1*, 294/3*, 295/1*, 300/1*, 301/1*, 311/2*, 312/6*, 313/5*, 312/4*, 313/3*, 312/3*, 316/1*, 316/2*
Obręb 0014: 21/1*, 19/6*, 15/1*, 19/5*, 40/7*, 19/4*, 38/3*, 40/6*
-Działki czasowo zajęte do powiązania z drogami innej kategorii:
Obręb 0007: 142/1, 53/4
Obręb 0014: 102/1, 75/10, 39/1
-Działki czasowo zajęte do powiązania ze zjazdami:
Obręb 0007: 255/6, 243/4*, 254/4*, 236/1*, 254/6*, 277, 293, 294/4*
Obręb 0014: 38/4*
-Działki czasowo zajęte do przebudowy infrastruktury (przepusty):
Obręb 0007: 299/1, 224, 268/2
Obręb 0014: 40/8*

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (2 września 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (2 września 2014, 09:31:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1408