Zawiadomienie o wydaniu w dniu 03 września 2014r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.GOST.34

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 03 września 2014r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.GOST.34.2014
 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.1409 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 03 września 2014r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.GOST.34 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminnej Spółce Wodnej w Gostycynie ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę rowu melioracji szczegółowej R-50 oraz budowę zbiornika filtracyjno -retencyjnego, na działkach o nr ewid. 339/10, 337/1, 34/4, 328/3 i 490/4 położonych w miejscowości Gostycyn, w ramach zadania pod nazwą: zabezpieczenie i zachowanie obszaru objętego szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól, łąk i dróg do koryta rzeki Kamionki.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 101, 102 i 112.
  

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (18 września 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (18 września 2014, 09:00:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1008