Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania - budowa budynku handlowo-usługowego wraz z elementami zagospodarowania terenu.


------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tuchola, dnia 04 listopada 2014r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.TUCH.212.2014
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
iż, na wniosek na wniosek Pana Daniela Meryszczakowskiego, ul. Błażeja 4E/29, 61-608 Poznań pełnomocnika Inwestora Pana Romana Animuckiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na „budowę budynku handlowo-usługowego wraz z elementami zagospodarowania terenu takimi jak latarnie, wiata na wózki, rampa rozładunkowa, pylon rozładunkowy, miejsca postojowe, drogą wewnętrzną oraz terenem utwardzonym, a także przyłączami instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wjazdu na teren działki”, na dz. nr ewid. 1933 (1933/1 i 1933/2), 1956/1, 1956/2, 19571084/2 poł. w Tucholi przy ul. Krzywej i Wałowej.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 101, 102, 112 w godz. Pracy Urzędu (7:30-14:30), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę Wojciech Kujawa, tel.52 5590718), /art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)/.
  Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.
           
 
   
Otrzymują:
1. Pan Daniel Meryszczakowski
    ul. Błażeja 4E/29, 61-608 Poznań
    pełnomocnik Inwestora
    Pana Romana Animuckiego
    ul. Wita Stwosza 81B/1, 80-306 Gdańsk
2. pozostałe strony postępowania
   (dane adresowe znajdują się w aktach sprawy)
3. a/a
 
Do wiadomości:
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7B, 89-500 Tuchola
 
KSz/WK

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (5 listopada 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (5 listopada 2014, 13:30:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1742