Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji paliw, na terenie działki nr ewid. 37/8 położonej w miejscowości Lubiewice, gmina Lubiewo

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 10 listopada 2014r.
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.LUB.42.2014
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.);
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 15 października 2014r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 17 października 2014r.) na wniosek Pana Mariusza Niemczewskiego, ul. Boczna 25, 86-031 Osielsko, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Kleczka, zam. Morsk 4, 86-100 Świecie, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych oraz gazu LPG, pawilonu handlowego wraz z częścią restauracyjną stacji paliw, wiaty stacji paliw nad dwoma wysepkami na 4 dystrybutory (8 stanowisk do tankowania), zbiornikiem podziemnym na gaz LPG i dwoma dwu i trzy komorowymi zbiornikami podziemnymi na paliwo płynne (etylinę i olej napędowy) wraz z osprzętem, na terenie działki nr ewid. 37/8 położonej w miejscowości Lubiewice, gmina Lubiewo. W ramach inwestycji projektuje się również:
- szczelny zbiornik przeciwpożarowy do gromadzenia wód deszczowych (jako zbiornik odparowujący),
- zewnętrzną kanalizację deszczową wraz z separatorem substancji ropopochodnych
i osadnikiem,
- podziemny zbiornik LPG dla potrzeb lokalnej kotłowni C.O. pawilonu stacji paliw,
- utwardzenie dojść dojazdów oraz wykonanie miejsc parkingowych,
- wykonanie elementów małej architektury takich jak ławki, stoliki itp.
- zlokalizowanie odkurzacza samochodowego,
- montaż 2 piezometrów otwartych- wierconych do prowadzenia kontroli skażenia gruntu wokół zbiorników na paliwo.  
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 (tel. 52 5590731). Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (10 listopada 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (10 listopada 2014, 12:21:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1424