Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania - w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 30 kwietnia 2015r.
Starosta Tucholski
      ul. Pocztowa 7
  89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.LUB.32.2015
 
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409   z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 08 kwietnia 2015r. na wniosek Pana Mariusza Niemczewskiego – dane adresowe                   w aktach sprawy reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa przez    Pana Michała Kleczka – dane adresowe w aktach sprawy, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji   o pozwoleniu na budowę stacji paliw( pawilon handlowy, wiata nad dystrybutorami, płyta pod stanowiska do tankowania, zbiorniki na paliwo – 120,00m3 , zbiornik przeciwpożarowy, instalacja kanalizacji deszczowej, podziemny zbiornik LPG, oczyszczalnia ścieków z instalacją kanalizacji sanitarnej, seperator substancji ropopochodnych, utwardzenia dojazdów i miejsc postojowych, podświetlany pylon reklamowo-informacyjny,  podziemny zbiornik LPG dla potrzeb budynku stacji paliw, obiekty małej architektury-ławeczki, huśtawki), przyłącze energetyczne zalicznikowe, instalacja zewnętrzna oświetleniowa, instalacja wodociągowa) na dz. o nr ewid. 37/8 położonej w miejscowości Lubiewice, gmina Lubiewo.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę –Danuta Dembek, tel. 52 5590718).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 
Otrzymują:
Pan Mariusz Niemczewski – dane adresowe w aktach sprawy
reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa przez
Pana Michała Kleczka – dane adresowe w aktach sprawy
wszyscy wg załącznika n r 1 do zawiadomieniaa/a
 
Do wiadomości:
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7B, 89-500 Tuchola

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Wojciech Kujawa (30 kwietnia 2015, 14:33:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1345