Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- budowa tłocznego kolektora sanitarnego z terenu Gminy Gostycyn do systemu kanalizacji sanitarnej miasta i gminy Tuchola

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 29 lipca 2015r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.GOST.35.2015
    ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U z  2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.),
  zawiadamiam
 
że na wniosek Gminy Gostycyn ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn reprezentowanej przez Pana Jerzego Sadkowskiego reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Spółka z o.o. ul. Tczewska 16, 85-382 Bydgoszcz, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu budowę tłocznego kolektora sanitarnego z terenu Gminy Gostycyn do systemu kanalizacji sanitarnej miasta i gminy Tuchola.
        Trasa inwestycji przebiegać będzie dz. o nr ewid. 598/1, 597/2, 620/2, 677, 667, 151/3LP, 1217,  618, 619, 622/3, 621/10, 623, 199/1, 190/2, 191/2, 202/1, 201/2, 194/1, 195, 676, 196, 678, 675/2, 675/1, 668, 665, 663/2, 663/24, 12/5   położonymi w obrębie geodezyjnym Gostycyn, działkami o nr ewid. 53/21, 6/5, 53/22, 60/2, 58, 56, 50/2, 4, 170/2, 63, 53/23, 59/4, 57, 5/1, 5/4, 5/2, 5/5, 6127, 6103/1, 6026/5, 6017, 6008/1, 6007/3, 6069/4, 6044/3, 175/1, 175/2, 88/5 i 174 położonymi w obrębie geodezyjnym  Łyskowo, gmina Gostycyn oraz działkami o nr ewid.1815/6, 1793/16  i 1817/1 położonymi w obrębie geodezyjnym Tuchola.
          Nawiązując do powyższego strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy,  w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Referat Budownictwa,  ul. Pocztowa 7,  I piętro pokój nr 102, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy /osoba prowadząca sprawę Danuta Dembek, tel. 52 5590718/.
          Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały. Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
           
Otrzymują:
1. Gmina Gostycyn
   ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn
2. pozostałe strony postępowania wg załącznika nr 1 do zawiadomienia
3. a/a
 
Do wiadomości:
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7B, 89-500 Tuchola

DD/DD

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (29 lipca 2015)
Opublikował: Wojciech Kujawa (30 lipca 2015, 09:07:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1194