OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu rozbudowy dróg gminnych: ul. Kolejowa droga nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010334C, ul. Przytorze droga nr 010333C w miejscowości Cekcyn

------------------------------------------------------------------------------------------------


Tuchola, dnia 28 sierpnia 2015r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.CEKC.65.2015.WK

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu rozbudowy dróg gminnych: ul. Kolejowa droga nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010334C, ul. Przytorze droga nr 010333C w miejscowości Cekcyn.

        Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz.687 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.);

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt rozbudowy dróg gminnych: ul. Kolejowa droga nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010334C, ul. Przytorze droga nr 010333C w miejscowości Cekcyn.

       Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 - pokój nr 101, 102, 112 w godz. Pracy Urzędu (7:30-14:30), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590717).
Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
       

  Z up. Starosty                   
        Krystyna Szerszyń              
Kierownik Referatu Budownictwametryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (28 sierpnia 2015)
Opublikował: Wojciech Kujawa (28 sierpnia 2015, 12:19:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 843