Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji paliw, na terenie działek nr ewid. 2281/3 i 2282/4 położonych przy ul. Czarna Droga w Tucholi


Tuchola, dnia 24 września 2015r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.TUCH.154.2015.DD
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 11 września 2015r. na wniosek Pana Romana Szultka prowadzącego działalność gospodarczą pn. Dystrybucja Gazu Propan-Butan ROMGAZ Roman Szultka Sąpolno Człuchowskie 69F, 77-320 Przechlewo, reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Przemysława  Kurcin, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji   o pozwoleniu na budowę obejmującą rozbudowę i przebudowę stacji paliw (nowy budynek stacji paliw,  dwu płaszczowy 2-komorowy zbiornik podziemny paliw płynnych o V=40m3 wraz z instalacją technologiczną, zbiornik na gaz propan-butan o pojemności 9,10m3,  wiata stalowa nad stanowiskami do tankowania, płyta szczelna stanowisk do tankowania, myjnia samochodowa dwustanowiskowa samoobsługowa wraz z infrastrukturą techniczną, pylon cenowy, zbiornik naziemny na gaz o pojemności 4850l do ogrzewania projektowanych obiektów z instalacją gazową, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa i zewnętrzna instalacja elektryczna, instalacje technologiczne, zbiornik bezodpływowy na wody deszczowe wraz z separatorem,) na działkach o nr ewid. 2281/3 i 2282/4 położonych przy ul. Czarna Droga w miejscowości Tuchola. Obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę –Danuta Dembek, tel. 52 5590718) i wypowiedzieć się co do niego, przed wydaniem decyzji, która po tym terminie zostanie wydana.

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (24 września 2015)
Opublikował: Wojciech Kujawa (24 września 2015, 08:28:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1056