Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - stacja bazowa telefonii komórkowej, na istniejącej wieży, ulica Chojnicka 74 Tuchola

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 22 października 2015r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.160.2015.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.);
 
z a w i a d a m i a m
 
że w dniu 24 września 2015r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 28 września 2015r.) na wniosek Polkomtel Spółki z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa nr 18992/2015 z dnia 05 marca 2015r. przez pełnomocnika Pana Grzegorza Fronczek z firmy ELTEL Networks Telekom Spółki z o.o., ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS BT41203 TUCHOLA ZACHOD OPL, na istniejącej wieży Orange Polska S.A., usytuowanej na terenie działki nr ewid. 97/1 położonej przy ulicy Chojnickiej 74 w Tucholi wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Trasa wewnętrznej linii zasilającej przebiegać będzie działkami nr ewid. 97/1, 97/2, 96/1.     
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę - Maciej Śmieszek, tel. 525590718).
Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (22 października 2015)
Opublikował: Wojciech Kujawa (26 października 2015, 10:13:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1107