Zawiadomienie o wydaniu w dn.09.11.2015r. decyzji znak BD.6740.TUCH.154.2015 zatwierdz.proj.bud. i udziel.pozw.na budowę obejmującą rozbud.i przebud.stacji paliw, na działkach o nr ewid. 2281/3 i 2282/4 poł.przy ul.Czarna Droga w m.Tuchola.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 09 listopada 2015r..
  Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
   
BD.6740.TUCH.154.2015.DD
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.  z 2013r. poz. 1409);

z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 09 listopada 2015r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.154.2015 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę i przebudowę stacji paliw:
- nowy budynek stacji paliw - powierzchnia zabudowy 118,52m2, powierzchnia całkowita 99,00m2,
  kubatura 321,74m3;
- dwupłaszczowy dwukomorowy zbiornik podziemny paliw płynnych o V=40m3 wraz z instalacją
  technologiczną;
- zbiornik na gaz propan-butan o pojemności 9,10m3;
- wiata stalowa nad stanowiskami do tankowania – powierzchnia zadaszenia 56,00m2;
- płyta szczelna stanowisk do tankowania;
- myjnia samochodowa dwustanowiskowa samoobsługowa – powierzchnia zadaszenia 68,93m2 wraz 
  z infrastrukturą techniczną;
-  pylon cenowy – szerokość 1,6mx0,20m, wysokość 6,5m;
- zbiornik naziemny na gaz o pojemności 4850l do ogrzewania projektowanych obiektów z instalacją
  gazową;
- przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa i zewnętrzna instalacja elektryczna, instalacje
  technologiczne;
- zbiornik bezodpływowy na wody deszczowe;
- separator;

na działkach o nr ewid. 2281/3 i 2282/4 położonych przy ul. Czarna Droga w miejscowości Tuchola. Obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej.
 
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Danuta Dembek, tel. 52 5590718).
 


metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (10 listopada 2015)
Opublikował: Wojciech Kujawa (10 listopada 2015, 14:31:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 804