ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowę budynku hali produkcyjnej wraz z wewnętrznymi instalacjami, na dz. nr ewid. 1109/1, 52/17, 52/18, 52/15 przy ul. Przemysłowej 8 w Bysławiu, gmina Lubiewo


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 28 stycznia 2016r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.LUB.8.2016.WK
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23).

 
z a w i a d a m i a m
 
  iż, na wniosek Pana Janusza Kiedrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Janusz Kiedrowski, ul. Przemysłowa 8, 89-510 Bysław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku hali produkcyjnej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektroenergetyczną, wentylacji mechanicznej, gazów technicznych oraz zewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną, gazów technicznych, przebudową elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, miejscami postojowymi, zielenią izolacyjną, utwardzeniami, na dz. nr ewid. 1109/1, 52/17, 52/18, 52/15 przy ul. Przemysłowej 8 w Bysławiu, gmina Lubiewo.
    
         Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 101, 102, 112 w godz. Pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy. (osoba prowadząca sprawę Wojciech Kujawa, tel.52 5590718) /art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23)./.
           
    Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.
           

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (28 stycznia 2016)
Opublikował: Wojciech Kujawa (28 stycznia 2016, 14:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 897