Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa wiaty na surowce wtórne, na terenie istniejącego składowiska odpadów, na działce nr ewid. 558/5 położonej w miejscowości Bladowo

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 14 marca 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.25.2016.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 29 lutego 2016r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 02 marca 2016r.) na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółki z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Panią Małgorzatę Oller, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wiaty na surowce wtórne, na terenie istniejącego składowiska odpadów, na działce
nr ewid. 558/5 położonej w miejscowości Bladowo, gmina Tuchola.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 23).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (14 marca 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (14 marca 2016, 14:41:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 696