Zawiadomienie o wszczęciu postęp.administr.w spr.wyd.decyzji o pozwol.na wyk.rob.budowl.-przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odc.Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C” w Śliwicach, gmina Śliwice.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 15 marca 2016r.

Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.8.2016.WK
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz na podstawie art. 41, 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23)

 
z a w i a d a m i a m,
 
 
 iż na wniosek Powiatu Tucholskiego, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach, gmina Śliwice - ETAP I.
            Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 101, 102, 112 w godz. Pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy. (osoba prowadząca sprawę Wojciech Kujawa, tel.52 5590718) /art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23)/.
 
     W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23).


Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.
           
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (15 marca 2016)
Opublikował: Wojciech Kujawa (15 marca 2016, 11:45:49)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (15 marca 2016, 12:38:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 921