Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowl.,polegających na przebud.drogi powiatowej nr 1005C na odc.Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z dr.powiat.nr 1017C w Śliwicach, gmina Śliwice – ETAP I.

_____________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 30 marca 2016r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.8.2016.WK
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 
Na podstawie art. 38 ust.4  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290)
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 30 marca 2016r. decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C w Śliwicach, gmina Śliwice – etap I.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14  dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi,                   ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102  w godzinach pracy Urzędu (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
Zawiadomienie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (30 marca 2016)
Opublikował: Wojciech Kujawa (30 marca 2016, 13:39:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877