Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ulicy Pocztowej i ulicy Dworcowej w Tucholi


________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 20 czerwca 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.73.2016.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2015r. poz. 2031) oraz art. 41, 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 01 czerwca 2016r. (data wpływu 06 czerwca 2016r.) na wniosek Gminy Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ulicy Pocztowej i ulicy Dworcowej w Tucholi oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny. Zakres prac budowlanych obejmuje: przebudowę dróg gminnych (ulice: Pocztowa i Dworcowa), przebudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę chodników, budowę i przebudowę ścieżek rowerowych, budowę zatok postojowych, budowę miejsc postojowych, budowę murów oporowych, budowę schodów terenowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę sieci wodociągowej, niezbędną wycinkę istniejącej zieleni i drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, wykonanie nowych nasadzeń, niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 w godzinach pracy Urzędu (7:30-14:30), a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 23).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.

Poniżej plik z wykazem działek objętych inwestycją:
wykaz dzialek.pdf (74kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (20 czerwca 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (21 czerwca 2016, 10:39:39)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (21 czerwca 2016, 12:53:33)
Zmieniono: aktualizacja pliku z wykazem działek objętych inwestycją

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 601