ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany mojej decyzji,znak BD.6740.LUB.8.2016.WK z dnia 15 lutego 2016r.-budowa budynku hali produkcyjnej wraz z instalacjami,przy ul. Przemysłowej 8 w Bysławiu


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 30 czerwca 2016r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
 BD.6740.LUB.30.2016.WK
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23)
 
z a w i a d a m i a m,
   
iż w dniu 22 czerwca 2016r. na wniosek Pana Miłosza Kiedrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JK Miłosz Kiedrowski, ul. Przemysłowa 8, 89-510 Bysław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany mojej decyzji, znak BD.6740.LUB.8.2016.WK z dnia 15 lutego 2016r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku hali produkcyjnej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektroenergetyczną, wentylacji mechanicznej, gazów technicznych oraz zewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacji  deszczowej,  elektroenergetyczną,  gazów   technicznych,   przebudową   elektroenergetycznej   linii niskiego napięcia, miejscami postojowymi, zielenią izolacyjną, utwardzeniami, na dz. nr ewid. 1109/1, 52/17, 52/18, 52/15 przy ul. Przemysłowej 8 w Bysławiu, gmina Lubiewo.
       Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 TUCHOLA - pokój nr 101, 102, 112 w godz. Pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy. (osoba prowadząca sprawę Wojciech Kujawa, tel.52 5590718) /art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23).
     W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
      W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23).


Nie przybycie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (30 czerwca 2016)
Opublikował: Wojciech Kujawa (30 czerwca 2016, 13:23:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 933