Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- rozbudowa istniejącej hali o kolejne moduły z dedykowanym przeznaczeniem na centrum badawczo-rozwojowe, na działce nr ewid. 96/2 przy ulicy Chojnickiej 72 w Tucholi

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 28 lipca 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.86.2016.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
  z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 07 lipca 2016r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 08 lipca 2016r.) na wniosek Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A., ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Łukowskiego, ul. Brzozowa 27, 86-021 Żołędowo, na podstawie pełnomocnictwa znak 81-NPD-2016 z dnia 20 maja 2016r., wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę istniejącej hali o kolejne moduły z dedykowanym przeznaczeniem na centrum badawczo-rozwojowe, na działce nr ewid. 96/2 położonej przy ulicy Chojnickiej 72 w Tucholi wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, sprężonego powietrza, elektroenergetyczną oraz zewnętrznymi instalacjami: gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drogą wewnętrzną i placem manewrowym.  
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (28 lipca 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (28 lipca 2016, 14:00:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601