ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępow., w spr.wyd.dec.o pozw.bud.sieci kanaliz.sanit.ciś.grawit. z przepomp.i tłoczn.ścieków oraz sieci wodoc.w m.Zdroje,Ludwichowo i Trzebciny,gm.Cekcyn


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 18 sierpnia 2016r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.60.2016.DD
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z  art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.290 ze zm.) oraz z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że na wniosek Gminy Cekcyn ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn z dnia 19 lipca 2016r., (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 25 lipca 2016r.) wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego  i wydania decyzji o pozwoleniu budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z przepompowniami i tłoczniami ścieków oraz  sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zdroje, Ludwichowo i Trzebciny, gmina Cekcyn.
Trasa inwestycji przebiegać będzie działkami o nr ewid.184/4, 189/4 i 188/1 położonymi w obrębie geodezyjnym Zdroje, działki o nr ewid. 2, 3, 21/5, 22/1, 23/4, 23/5, 42/3, 43, 55/2, 60/2, 61/2, 62/2, 63/4, 75/1, 86/6, 86/7, 86/16, 86/20, 86/31, 87/2, 88, 89/1, 92, 93/11, 93/25, 94, 123, 130, 131, 134, 5009/6, 5031/3 położonymi w obrębie geodezyjnym Ludwichowo i działkami o nr ewid. 14/1, 15/1, 15/4, 16/1, 28, 29/1, 31/1, 32/3, 32/5, 32/12, 40/1, 41/1, 43/2, 44/4, 45/1, 45/2, 58, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 78/1, 78/32, 80/1, 89/9, 90/1, 91/1, 91/5, 93, 97/6, 97/7, 108, 152, 156, 157, 158, 159 5222/11 położonymi w obrębie geodezyjnym Trzebciny.
Przepompownie i tłocznie ścieków usytuowane będą na działkach:
- przepompownia ścieków P1 – działka o nr ewid. 131, obręb geodezyjny Ludwichowo
- przepompownia ścieków P2 – działka o nr ewid. 43, obręb geodezyjny Ludwichowo
- przepompownia ścieków P3 – działka o nr ewid. 86/31, obręb geodezyjny Ludwichowo
- przepompownia ścieków P4 – działka nr ewid. 78/32 obręb geodezyjny Trzebciny
- tłocznia ścieków T – działka o nr ewid. 44/4, obręb geodezyjny Trzebciny
- tłocznia ścieków PT1- działka o nr ewid. 157, obręb geodezyjny Trzebciny.
 W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz.23 ze zm.).
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę –Danuta Dembek, tel. 52 5590718)- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (18 sierpnia 2016)
Opublikował: Wojciech Kujawa (18 sierpnia 2016, 12:22:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 950