ZAWIADOMIENIE o wszc.post.o pozw.-bud.sieci kan.sanit.ciś.-grawi.z przep.śc.dz.nr 226/2 w m.Zamarte,gm.Cekcyn. Tr.inw.przeb.dz.nr 53/4,142/1,142/7,142/8,142/9,142/10,142/11,142/12,142/14,142/15,143/3,225/3,226/1,226/2,236/1,255/11,268/2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 18 sierpnia 2016r.
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.61.2016.DD
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z  art. 82 ust. 2 ustawy  z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.290 ze zm.) oraz z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że na wniosek Gminy Cekcyn ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn z dnia 19 lipca 2016r.,  (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 25 lipca 2016r. wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego  i wydania decyzji o pozwoleniu budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z przepompownią ścieków na działce o nr ewid. 226/2 w miejscowości  Zamarte, obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn.
Trasa inwestycji przebiegać będzie działkami o nr ewid. 53/4, 142/1, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/14, 142/15, 143/3, 225/3, 226/1, 226/2, 236/1, 255/11 i 268/2 położonymi w miejscowości Zamarte, obrębie geodezyjnym Nowy Sumin, gmina Cekcyn.
 W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz.23 ze zm.).
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę –Danuta Dembek, tel. 52 5590718) - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (18 sierpnia 2016)
Opublikował: Wojciech Kujawa (18 sierpnia 2016, 12:54:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1636