OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1030C i nr 1031C (ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna) w Cekcynie”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 29 sierpnia 2016r.
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.CEKC.75.2016.WK

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1030C i nr 1031C (ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna) w Cekcynie”.

      Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2015r., poz.2031 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.);
    
   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1030C i nr 1031C (ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna) w Cekcynie”.
     Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 - pokój nr 101, 102, 112 w godz. Pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
     W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).
     Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Treść zawiadomienia w formacie pdf:
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej pn. Przebudowa dróg powiatowych: nr 1030C i nr 1031C (ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna) w Cekcynie (670kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (30 sierpnia 2016)
Opublikował: Wojciech Kujawa (30 sierpnia 2016, 11:25:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556