Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa budynku inwentarskiego (obory dla bydła mlecznego), w istniejącej zagrodzie rolnej, na działce nr ewid. 320 położonej w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn

___________________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 15 września 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.79.2016.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
  z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 12 września 2016r. na wniosek Państwa Brygidy i Marka Behrendt, zam. Brzozie 2, 89-505 Małe Gacno, reprezentowanych przez pełnomocnika Panią Edytę Behrendt-Osińską, zam. Brzozie 2, 89-505 Małe Gacno, na podstawie pełnomocnictwa (aktu notarialnego repertorium A numer 2722/2016) z dnia 22 kwietnia 2016r. wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (obory dla bydła mlecznego), w istniejącej zagrodzie rolnej, na działce nr ewid. 320 położonej w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącej studzienki rewizyjnej, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną od budynku do złącza, dwoma silosami paszowymi z zewnętrzną linią elektroenergetyczną.    
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (15 września 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (15 września 2016, 11:13:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020