Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa istniejącej stacji paliw przy ulicy Bydgoskiej w Tucholi

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 20 września 2016r.

Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.107.2016.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
  z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 17 sierpnia 2016r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 26 sierpnia 2016r.) na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółki zo.o., ul. 2 Lutego 6, 89-632 Brusy reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Piotra Bieńkowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę istniejącej stacji paliw o zbiornik paliw wraz z zewnętrzną instalacją paliwową i odpowietrzającą oraz rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego na terenie działek nr ewid. 2262/2, 2263/7 położonych przy ulicy Bydgoskiej w Tucholi.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 lub 102 (tel. 52 5590718 lub 731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (20 września 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (20 września 2016, 11:09:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1208