Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budynek inwentarski (obora) z wiatą przy ulicy Polnej 7 w Cekcynie

___________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 22 września 2016r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.77.2016.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
  z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 05 września 2016r. na wniosek Pana Tomasza Klunder, ul. Polna 7, 89-511 Cekcyn, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (obory) z wiatą, w istniejącej zagrodzie rolnej, na działce nr ewid. 169 położonej przy ulicy Polnej 7 w Cekcynie wraz z płytą gnojową, zbiornikiem na gnojowicę oraz zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami: elektryczną i sanitarną.  
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101 lub 102 (tel. 52 5590718 lub 731).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (22 września 2016)
Opublikował: Maciej Śmieszek (22 września 2016, 09:29:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648