Zawiadomienie o wszczęciu postęp.admin.w sprawie wyd.dec.o pozw.na bud.sieci kanal.sanit.z przepom.ścieków w m. Łąski Piec,gm.Śliwice

__________________________________________________________________________________


Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.50.2016.DD
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 
      Zgodnie z  art. 82 ust. 2 ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.290 ze zm.) oraz z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
że na wniosek Gminy Śliwice ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice z dnia 13 września 2016r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 26 września 2016r. wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego  i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na działce o nr ewid. 206/1 położonej w miejscowości  Łąski Piec, gmina Śliwice.
      Trasa inwestycji przebiegać będzie działkami o nr ewid. 178/1, 277/2, 176/2, 275, 276/2,  274, 273/3, 273/2, 262/1, 100/2, 277/3, 278, 279, 207/1, 282, 57, 173, 302/2, 193, 253/2, 302/3, 260, 280/2, 281, 195, 194, 284/3, 268, 239/1, 264, 245/1, 245/2, 254/2, 250/1, 283, 142/1, 206/1, 308, 207/4, 207/3, 205, 132, 200, 136, 135/3, 130/2, 131/1, 292/6, 157, 226/1, 226/2, 225/8, 156, 172/1, 172/5, 175, 174, 176/2, 180, 182/1, 181, 273/1, 276/1 i 220 położonymi w miejscowości Łąski Piec,  gmina Śliwice.
     W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).
      Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę –Danuta Dembek, tel. 52 5590718).
     Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.


metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (21 października 2016)
Opublikował: Wojciech Kujawa (21 października 2016, 13:40:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 927